Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

1. Isikuandmete vastutav töötleja Lasnamäe Muusikakool, Tallinn Punane 69, tel.6012293

2. Lapse andmed:

Lisa lapse nimi *
Isikukood *

3. Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku (edaspidi lapsevanem) andmed:

Lapsevanema nimi *
Lapsevanema e-post *
Lapsevanema isikukood *

Annan koolile nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid  järgmistel eesmärkidel (tehke märge):

Lapse foto *

Avalikustamise eesmärk  on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse eest.

Lapse nimi *

Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt kontsertide ja esinemiste kohta ning tunnustada last tubli saavutuse, nt konkursil võitmise või auhinnalise koha saamise eest.

Kooli kontsertide salvestused *

Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest.

Luban neid andmeid avalikustada:

Annan koolile nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi järgmiselt:

Lisada see õpetaja meililisti piiranguteta *

Õpetaja meililisti eesmärk on võimaldada omavahel suhelda ning lihtsustada kooli ja kodu teabevahetust.

Saata e-posti aadressile teavet kontsertide, kooliväliste esinemiste jm laste arengut toetava tegevuse kohta *

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel

 1. Õiguslik alus
  Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.
 2. Lapsevanema õigused
  2.1. Nõusoleku tagasivõtmine
  Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
  2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
  2.3. Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil .
  2.4. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.
 3. Andmete avalikustamine ja edastamine
  3.1. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel (politsei)
  3.2. Andmed avalikustatakse Facebookis  avalikkusele.
 4. Andmete säilitamine
  4.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
  4.2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
  4.3. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.
 5. Turvalisus
  5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab.
  5.2. Kooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.
  5.3. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli töötajatele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.
  5.4. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil sekretar@muusika.tln.edu.ee
  5.5. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud:

lapsevanema ees- ja perekonnanimi