Õppetöö

Õppekorraldus

Lasnamäe Muusikakool on Tallinna Haridusameti hallatav asutus, munitsipaalhuvialakool, mis annab õpilastele võimaluse oma muusikaliste võimete arendamiseks, muusikaalaste teadmiste ja pillimänguoskuse omandamiseks ning loovuse arendamiseks.
Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud raamõppekavad. Kool töötab koolitusloa nr. 3691HTM alusel.
Õppeaasta algab 1. septembril. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab korrapärase töö kõrval ka kontserte, arvestusi ja eksameid. Muusikaõpingud annavad õpilastele ka esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskuse.
Lisaks erialapillile õpetatakse solfedžot, muusikalugu, üldklaverit, saatekujundust, improvisatsiooni ja koosmängu. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat armastava kontserdipubliku kasvatamine.
Õppetöö kestab 7 aastat. Peale lõpueksamite sooritamist antakse lõputunnistus, soovi korral saab jätkata muusikaõpinguid keskastme muusikakoolis.
Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel Tallinna piirkonna lastest ja noortest, kes soovivad muusikat õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.